Vores handelsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSERFOR MIMERE

1. Definitioner

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse betingelser og vilkår, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete kontekst:Betingelserbetyder de vilkår og betingelser somforekommer heri, eller som i øvrigt er publiceret af Mimer IVS på firmaets hjemmeside.Klientbetyder enhver personeller virksomhed, som køber Mimer IVS’ service eller som registrerer sig på virksomhedens hjemmeside uanset formålet hermed. Mimerehenviser til de skribenter virksomheden har tilknyttet til udfærdigelse af ansøgningerne og som skaffer beskæftigelse gennem Mimer IVS’ virke. Mimer IVSer virksomheden Mimer IVS, CVR-nr. 39 56 47 34, Byhøjen 5 st. th., 2720 Vanløse. Skribentkompendiumbetyder det træningsværktøj, som Mimer IVS udstyrer sine Mimere med ved indgåelse af samarbejdsaftale. Ansøgningerbetyder det produkt Klienten betaler for, og som Mimeren forventes at udarbejde. Ansøgninger indebærer motiverede ansøgninger til studiejobs, fuldtidsjobs, kvote 2 ansøgninger og legatansøgninger. Platformenbetyder www.letmimer.com, www.letmimer.dk og alle tilhørende hjemmesider samt andre hjemmesider administreret af eller associeret med Mimer IVS. Samarbejdsaftalebetyder ethvert samarbejde mellem (i) Mimer IVS og Mimere eller (ii) Mimere og klienter eller (iii) Mimer IVS og virksomheder/institutioner eller anden form for strategisk samarbejdspartner.

2. Introduktion

2.1 Disse betingelser finder sted mellem Mimere og Mimer IVS iforbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale de to parter i mellem. Ved at acceptere dette dokument, accepterer Mimeren virksomhedens Betingelser og lover at indfinde sig efter disse.

2.2 Mimer IVS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af Platformen og disse Betingelser. Mimere er selv ansvarlig for fra tid til anden at holde sig ajour med disse Betingelser. Enhver brug af servicen og/eller platformen vil være underlagt de Betingelser, som er gældende på tidspunktet for Klientens forespørgsel. Enhver forandring eller ændring vil være gældende fra tidpunktet, hvor Mimer IVS implementerer disse på Platformen. Enhver Mimer og Klient samtykker til at være bundet af enhver ændring af Betingelserne, når pågældende benytter servicen.

3. Generelt

3.1 Mimer IVS forsyner Mimere med ordrer fra Klienter, og formidler indledningsvist al kontakt med disse. Når en Klient efterspørger en ansøgning, videreformidler Mimer IVS dette til sine Mimere. Når en Mimer har påtaget sig opgaven, vil det aftalte beløb blive reserveret på Klientens bankkonto. Først når Ansøgningen er leveret, krediteresKlientens bankkonto.

3.2 Når en Mimer har sagt ja til at påtage sig et job, forpligtes denne til at varetage opgaven og overholde den fastsatte tidsramme. Det kræves at Mimeren overholderen retningslinjerne udspecificeret i Mimer IVS’ udleverede Skribentkompendium, samt at ansøgningens længde og indhold er tilsvarende kundens behov.

3.3 Mimeren lover ikke at benytte en standard skabelon og altid skrive hver enkelt Ansøgning fra bunden og tilpasset den enkelte Klient. Her er CV undtaget, der forventes at blive indsat i én af Mimer IVS’ skabeloner, men tilpasset den respektive Klient.

3.4 I tilfælde af at én Klient køber flere Ansøgninger, tillades Mimeren at benytte visse vendinger og elementer i hver af Klientens Ansøgninger, så længe plagiat ikke overstiger 65%.

4. Samarbejdsaftalen

4.1 Enhver Mimer ansættes på freelance basis, og der indgår af den grund ikke feriepenge, pension eller andre medarbejderfordele ved ansættelsen.

4.2 Mimere har ikke krav på et bestemt antal Ansøgninger i ugen, og er frit stillet til at takke nej til en Ansøgning.

4.3 Mimer IVS forbeholder sig retten til at afslutte Samarbejdsaftalen med enhver Mimer i tilfælde af at (i) kvaliteten ikke overholder virksomhedens standard, (ii) leveringen ikke overholder fristen for den respektive Ansøgning, (iii) Mimeren gentagne gange afviser at påtage sig en Ansøgning.

4.4 Mimere forpligter sig til udelukkende at kontakte Klienten gennem Mimer IVS. Udveksling af personoplysninger, mail-adresser, telefonnumre, Facebook eller anden form for kommunikationsoplysninger udenom Mimer IVS er strengt forbudt og medfører bortvisning samt eliminering af den aktuelle Ansøgning, hvorfor betalingen af denne heller ikke vil forekomme.

4.5 Enhver Mimer forpligter sig til at opbevare personoplysningerne om en Klient tilvejebragt af Mimer IVS fortroligt, for at sikre beskyttelsen af privatlivets fred.

5. Bidragssatser

5.1 Mimere anses som freelance skribenter og skal derfor ikke betragtes som fuldtidsansatte.

5.2 Mimer IVS tilbyder skribenter en fast aflønning på følgende vilkår pr. Klient: 37,5% af Klientens pris inkl. moms ved køb af 1 stk. Ansøgning udregnet til 450 DKK.40,5% af Klientens pris inkl. moms ved køb af 2 stk. Ansøgning udregnet til 729 DKK 42,5% af Klientens pris inkl. moms ved køb af 3 stk. Ansøgning udregnet til 1020 DKK

5.2 Mimer IVS forbeholder sig retten til at justere bidragssatserne til enhver tid. Mimeren har herefter ret til at opsige samarbejdet, hvis denne ikke finder bidragssatsen acceptabel.

6. Betaling

6.1 Løn til MimerenMimer IVS står for administrationen og udbetalingen af løn til Mimeren. Mimere må under ingen omstændigheder modtage betaling direkte fra Klienten. Sker dette pålægges Mimeren en bøde på 1.000 DKK. Lønnen baseres på ovenstående bidragssatser og bliver udbetalt én gang i måneden hver gang til d. 1. Lønnen afhænger af antallet af Ansøgninger skrevet af Mimeren.

6.2 BetalingsmetoderMimer IVS overfører lønnen viaen kreditnota, hvorfor SKAT og arbejdsmarkedsbidrag ikke er betalt af pengene. Det er alene op til Mimeren selvat oplyse indkomsten til det danske skattevæsen viasin selvangivelse, og Mimer IVS fraskriver sig ethvert ansvar for,at Mimerens selvangivelse er korrekt udfyldt.

7. Fortrolighed

7.1 Enhver Mimer anerkender og acceptere, (i) at fortrolige informationer om Mimer IVS, som videregives til pågældende Mimer eller som på anden vis bliver gjort tilgængeligt for Mimeren, er at betragte som Mimer IVS’ ejendom og (ii) at holde sådanne oplysninger fortrolige og ikke videregive dem til nogen tredjemand.

7.2 Mimer IVS forpligter sig til at holde oplysninger, som Klienten og Mimeren har tilvejebragt, fortrolige til enhver tid.

8. Databeskyttelse

8.1 Mimer IVS skal til enhver tid overholde gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandling af personoplysninger om Klienter og Mimere. Ved anvendelsen af denne bestemmelse har udtrykket ”personoplysninger” den samme betydning, som det tilsvarende begreb i Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

8.2 Mimer IVS er berettiget til at lagre og behandle personoplysninger eller andre oplysninger indgivet af en Klient eller Mimer, f.eks. navn, kontaktoplysninger, erhvervserfaring og uddannelse, med henblik på at administrere hver enkelt Mimers deltagelse i en Samarbejdsaftale. Hver Mimer og Klient anerkender, at Mimer IVS i nødvendigt omfang kan videregive sådanne personoplysninger til andre Mimere eller Klienter i forbindelse med pågældende Klient/Mimers samarbejdsmuligheder hos denne.

8.3 Enhver Mimer og Klient anerkender og Accepterer, at Mimer IVS under visse omstændigheder også kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. for at overholde gældende lovgivning eller for at beskytte og forvare Mimer IVS’ ejendomsrettigheder, hvis pågældende tredjepart, der modtager oplysningerne, er underlagt tavshedspligt.

8.4 Enhver form for manipulation eller forsøg på at manipulere information på Platformen eller andre oplysninger, eller dokumentation tilvejebragt af Mimer IVS er uberettiget og vil blive rapporteret til de kompetente myndigheder.

9. Nyhedsbreve

9.1 Såfremt en Mimer eller Klient afgiver personlige oplysninger til Mimer IVS, er der mulighed for, at Mimer IVS sender pågældende Mimer eller Klient nyhedsbreve og andre meddelelser til pågældende e-mail adresse, hvis det af Mimer IVS skønnes relevant.

9.2 Enhver Mimer eller Klient kan til enhver tid fravælge nyhedsbreve ved at klikke på afmeld-linket i nyhedsbrevet eller meddele til Mimer IVS pr. e-mail.

10. Delvis ugyldighed

10.1 Hvis en bestemmelse i disse Betingelser eller anvendelsen heraf erklæres ellerskønnes ugyldig eller ikke kan håndhæves, delvist eller somhelhed, vil en sådanbestemmelse anses som værende udskilt og ikke påvirke gyldigheden oghåndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse Betingelser.

11. Ikrafttrædelse og opsigelse

11.1 Disse Betingelser træder i kraft på tidspunktet for din accept af disse og fortsætter indtil de opsiges af enten dig eller Mimer IVS. 11.2Enhver Mimer kan til enhver tid opsige disse Betingelser ved at udtræde af Samarbejdsaftalen eller slette sin profil fra platformen med eller uden årsag, eller ved at give skriftlig meddelelse til Mimer IVS herom.

11.3 Mimer IVS kan til enhver tid bringe enhver Mimer eller Klients profil og disse Betingelser til ophør med eller uden årsag ved skriftlig underretning på den af pågældende brugers oplyste e-mail adresse eller andre oplyste kontaktoplysninger.

11.4 Ved opsigelse i overensstemmelse med dette punkt 11 forbliver punkterne 2, 3, 7, 8 og 10 i kraft.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Disse Betingelser er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyntagen til konflikter mellem lovbestemmelser.

12.2 Enhver tvist som måtte opstå af disse Betingelser skal ved Københavns byret.

13. Kontaktinformation

13.1 Mimer IVS kan kontaktes på: Mimer IVSByhøjen 5 st. th. Co/ Carsten Søndergaard 2720 Vanløse E-mail: help@letmimer.com Telefon: +45 20 80 38 83

Kontakt os
  • help@letmimer.com
  • +45 42 75 68 98
  • Byhøjen 5, st. th
    2720 Vanløse